"شتران" از عدم حصول نتیجه شرکت، در مزایده‌ی صنايع پتروشيمي خليج فارس خبر داد.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت “شتران” در مزایده عرضه 12 درصد از سهام شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس برنده نشد.

گفتنی است ثبت‌نام در این مزایده روز 7 آبان  انجام و در روز 9 آبان 1401 برگزار شد.