آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد – نماد: بميلا(فميلا) موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده   زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/08/10 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس هتل اسپيناس-سالن آپادانا واقع در بلوار کشاورز- بين خيابان فلسطين و نادري -پلاک 126 برگزار […]

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد – نماد: بميلا(فميلا)
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/08/10 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس هتل اسپيناس-سالن آپادانا واقع در بلوار کشاورز- بين خيابان فلسطين و نادري -پلاک 126 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
– دستور جلسه :
 1401/03/31