جمع فروش داخلی و صادراتی محصولات شرکت فولاد خوزستان در هفت ماه سال 1401، به دو میلیون و 136 هزار و 836 تن رسید که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال قبل، 22 درصد رشد داشته است. این شرکت در هفت ماه سال گذشته، توانسته بود یک میلیون و 746 هزار و 187 تن محصول بفروشد.

به گزارش بورس امروز؛ به نقل از فلزات آنلاین، شرکت فولاد خوزستان در حالی توانست طی هفت ماه نخست سال جاری عملکرد خوبی به ویژه در حوزه تولید بیلت و بلوم و آهن اسفنجی از خود بر جای بگذارد و به فروش مطلوبی در بازارهای داخلی و همچنین صادراتی دست پیدا کند که ماه گذشته به عنوان صادرکننده نمونه برتر کشور انتخاب شد.

نمودار 1 نشان می‌دهد که شرکت فولاد خوزستان توانسته است در هفت ماه امسال، یک میلیون و 204 هزار و 760 تن بیلت و بلوم تولید کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حاکی از رشد 57 درصدی است. این شرکت در هفت ماه سال 1400، موفق به تولید 765 هزار و 53 تن بیلت و بلوم شده بود.

فخوز در هفت ماه سال جاری، 868 هزار و 766 تن اسلب تولید کرده است. این شرکت طی هفت ماه پارسال، 979 هزار و 869 تن اسلب تولید کرده بود.

در شرکت فولاد خوزستان طی هفت ماه سال 1401، سه میلیون و 193 هزار و 646 تن گندله تولید شد که این میزان با رشد 0.05 درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش همراه بوده است. این شرکت در هفت ماه سال قبل، سه میلیون و 192 هزار و 43 تن گندله تولید کرده بود.

فخوز طی هفت ماه امسال، توانست دو میلیون و 175 هزار و 845 تن آهن اسفنجی تولید کند که این میزان با افزایش 31 درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش همراه بوده است. این شرکت در هفت ماه سال قبل، یک میلیون و 654 هزار و 968 تن آهن اسفنجی تولید کرده بود.

جمع تولید محصولات فولادی شرکت فولاد خوزستان در هفت ماه سال 1401، به هفت میلیون و 443 هزار و 17 تن رسید که این میزان نشان از رشد 13 درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش دارد. این شرکت در هفت ماه سال پیش، توانسته بود 6 میلیون و 591 هزار و 933 تن محصول تولید کند.

رشد 307 درصدی فروش گندله فخوز

نمودار 2 حاکی از آن است که شرکت فولاد خوزستان توانست در هفت ماه سال جاری، 665 هزار و 461 تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی به فروش برساند که این میزان حاکی از رشد 66 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این شرکت در هفت ماه سال 1400، موفق شده بود 400 هزار و 511 تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی بفروشد.

فخوز در هفت ماه سال جاری، 460 هزار و 72 تن اسلب را در بازارهای داخلی فروخت که این میزان، رشد 60 درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش داشته است. این شرکت در هفت ماه سال پیش، 286 هزار و 373 تن اسلب را در بازارهای داخلی فروخته بود.

فولاد خوزستان در هفت ماه سال جاری، توانست 47 هزار و 669 تن آهن اسفنجی را در بازارهای داخلی به فروش برساند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، 89 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در مدت مشابه سال پیش، 25 هزار و 123 تن آهن اسفنجی فروخته بود.

میزان فروش داخلی گندله در «فخوز» طی هفت ماه امسال، به 168 هزار و 686 تن رسید که این میزان نشان از رشد 307 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 1400 دارد. این شرکت، 41 هزار و 439 تن گندله را طی هفت ماه سال پیش در بازارهای داخلی فروخته بود.

جمع فروش داخلی محصولات فخوز طی هفت ماه سال 1401، به یک میلیون و 341 هزار و 918 تن محصول رسید که این میزان در همسنجی با مدت مشابه سال قبل، حاکی از رشد 78 درصدی است. این شرکت طی هفت ماه سال گذشته، توانسته بود 753 هزار و 446 تن محصول در بازارهای داخلی به فروش برساند.

شرکت فولاد خوزستان طی هفت ماه امسال، موفق به فروش 434 هزار و 288 تن بیلت و بلوم در بازارهای صادراتی شد که این میزان با رشد 7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است. فخوز در هفت ماه سال 1400، توانسته بود 404 هزار و 583 تن بیلت و بلوم را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

فخوز در هفت ماه سال جاری، 360 هزار و 630 تن اسلب را روانه بازارهای صادراتی کرد .این شرکت در هفت ماه پارسال، 570 هزار و 509 تن اسلب روانه بازارهای صادراتی کرده بود.

جمع فروش صادراتی شرکت فولاد خوزستان در هفت ماه سال 1401، به 794 هزار و 918 تن محصول رسید. این شرکت در هفت ماه سال گذشته، توانسته بود 992 هزار و 741 تن محصول را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

فولاد خوزستان توانست طی هفت ماه امسال، یک میلیون و 99 هزار و 749 تن بلوم و بیلت در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند که این میزان، نشان از رشد 36 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. این شرکت در هفت ماه سال 1400، توانسته بود در مجموع 805 هزار و 94 تن بلوم و بیلت بفروشد.

«فخوز» موفق شده بود در هفت ماه سال جاری، 820 هزار و 702 تن اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند. این شرکت در هفت ماه سال 1400، توانسته بود 856 هزار و 882 تن اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

جمع فروش داخلی و صادراتی محصولات فخوز در هفت ماه سال 1401، به دو میلیون و 136 هزار و 836 تن رسید که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال قبل، 22 درصد رشد داشته است. این شرکت در هفت ماه سال گذشته، توانسته بود یک میلیون و 746 هزار و 187 تن محصول بفروشد.

رشد 40 درصدی درآمد صادراتی بیلت و بلوم فولاد خوزستان

همان‌طور که در نمودار 3 مشاهده می‌شود، شرکت فولاد خوزستان توانست در هفت ماه سال 1401 از محل فروش بیلت و بلوم در بازار داخلی، 92 هزار و 677 میلیارد و 84 میلیون ریال درآمد کسب کند که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال قبل، 85 درصد رشد داشته است. این شرکت در هفت ماه سال 1400، توانست با فروش بیلت و بلوم در بازار داخلی، 49 هزار و 920 میلیارد و 506 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

فخوز در هفت ماه نخست سال جاری، 65 هزار و 619 میلیارد و 616 میلیون ریال از فروش اسلب در بازار داخلی درآمد داشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 42 درصد رشد داشته است. این شرکت در هفت ماه سال گذشته، 46 هزار و 273 میلیارد و 371 میلیون ریال اسلب در بازار داخلی فروخته بود.

فولاد خوزستان در هفت ماه امسال از فروش گندله در بازارهای داخلی، پنج هزار و 139 میلیارد و 574 میلیون ریال درآمد کسب کرده است که این میزان، نشان از رشد 249 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. این شرکت در مدت مشابه سال پیش، یک هزار و 472 میلیارد و 929 میلیون ریال درآمد از فروش داخلی گندله داشت.

«فخوز» با فروش آهن اسفنجی در بازار داخلی طی هفت ماه سال جاری، چهار هزار و 192 میلیارد و 477 میلیون ریال درآمد کسب کرد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 101 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در هفت ماه سال پیش، توانسته بود دو هزار و 85 میلیارد و 827 میلیون ریال درآمد از فروش آهن اسفنجی در بازار داخلی داشته باشد.

جمع درآمد شرکت فولاد خوزستان از فروش داخلی محصولات طی هفت ماه سال 1401، به 167 هزار و 628 میلیارد و 751 میلیون ریال رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، 68 درصد رشد داشته است. این شرکت در هفت ماه سال 1400، توانسته بود 99 هزار و 752 میلیارد و 633 میلیون ریال درآمد از فروش داخلی محصولات خود داشته باشد.

شرکت فولاد خوزستان طی هفت ماه امسال، موفق به کسب درآمد 56 هزار و 357 میلیارد و 787 میلیون ریالی از محل صادرات بیلت و بلوم شده بود که این میزان حاکی از رشد 14 درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش است. این شرکت طی هفت ماه سال 1400، درآمد 49 هزار و 342 میلیارد و 498 میلیون ریالی از صادرات بیلت و بلوم داشت.

فخوز در هفت ماه سال جاری، موفق شد 53 هزار و 883 میلیارد و 248 میلیون ریال درآمد از فروش اسلب در بازارهای صادراتی داشته باشد. این شرکت طی هفت ماه سال قبل، توانسته بود 83 هزار و 421 میلیارد و 889 میلیون ریال اسلب در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

شرکت فولاد خوزستان توانست در هفت ماه سال جاری، 110 هزار و 241 میلیارد و 35 میلیون ریال درآمد از صادرات محصولات خود داشته باشد. این شرکت در هفت ماه ابتدایی پارسال، 134 هزار و 174 میلیارد و 100 میلیون ریال درآمد از صادرات محصولات خود کسب کرده بود.

درآمد حاصل از فروش بیلت و بلوم شرکت فولاد خوزستان در بازارهای داخلی و صادراتی طی هفت ماه سال جاری، به 139 هزار و 34 میلیارد و 871 میلیون ریال رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 40 درصد افزایش یافته است. این شرکت توانسته بود در هفت ماه سال قبل، 99 هزار و 263 میلیارد و چهار میلیون ریال درآمد از  فروش بیلت و بلوم داشته باشد.

فخوز در هفت ماه سال جاری، توانست 119 هزار و 502 میلیارد و 864 میلیون ریال اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند. فولاد خوزستان در هفت ماه سال گذشته، 129 هزار و 695 میلیارد و 260 میلیون ریال درآمد از فروش اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی داشت.

جمع درآمد فروش داخلی و صادراتی شرکت فولاد خوزستان در هفت ماه امسال، به 277 هزار و 869 میلیارد و 786 میلیون ریال رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیش از 18 درصد افزایش یافته است. این شرکت در هفت ماه سال 1400، توانسته بود 233 هزار و 926 میلیارد و 733 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

  • منبع خبر : فلزات آنلاین