انتشار اوراق تبعی در بازار منفی، اطمینان خاطری برای سهامداران برای پوشش ریسک های ناشی از افت قیمت سهم است.

سیما فریادرس مدیر سرمایه‌گذاری و تامین خدمات مالی شرکت کارگزاری امین آوید در گفت‌وگو با خبرنگار بورس امروز با بیان اینکه انتشار اوراق تبعی بیمه‌ی سهم محسوب می‌شود، اظهارداشت: در صورت وجود نوسان و تغییرات در قیمت سهم، انتشار اوراق تبعی بیمه کننده سهم است، به گونه ای که انتشار اوراق تبعی به سهامداران خرد این اطمینان را می‌دهد که سهم یک بازه ی معقول حداقل 20 درصدی را در یک دوره مشخص به سهامدارانش اعطا کند.

فریادرس اذعان داشت: در این میان انتشار اوراق تبعی اطمینان خاطری برای سهامداران عمده شرکت جهت تضمین سود سهامداران است که در هنگام افت قیمت سهم به عنوان یکی از ریسک‌های اصلی بازار  محسوب می شود.

او که از انتشار  اوراق تبعی به عنوان طرح خوبی در بازار نام می برد، ادامه داد: اغلب شرکت‌هایی که مبادرت به انتشار اوراق ورزیده اند، از عملکرد خوبی برخوردار بوده اند، به گونه ای که از افت قیمت‌ها جلوگیری کرده اند.

وی در ذکر مثالی اینگونه توضییح داد : در هنگام انتشار اوراق تبعی، اگر سهامی با ریزش 10 درصدی مواجه باشد این اوراق نوسانات قیمتی سهم را پوشش می دهد و در صورت افت قیمت، سود تضمین شده اوراق، سطح اطمینان و ریسک بازار را  کنترل می ‌کند.

مدیر سرمایه‌گذاری و تامین خدمات مالی شرکت کارگزاری امین آوید با اشاره به وجود ریسک های بسیار در بازار سرمایه، سهام “فولاد” را مورد اشاره قرار داد که به لحاظ بنیادی ارزش ذاتی دارد، به گونه ای که انتشار این اوراق از سوی سهامدار عمده در قیمت خاص  و مشخص گویای جلوگیری از متضرر شدن سهامداران است تا به این واسطه سود سهم از ارزش ذاتی آن پایین‌تر نیاید.