افزایش سرمایه 73 درصدی شرکت صنایع مادیران در مرجع ثبت شرکت ها، ثبت شد.

به گزارش بورس امروز، هیئت مدیره شرکت صنایع مادیران در 13 دی 1399 پیشنهاد افزایش سرمایه 493 درصدی را ارائه داده بود  که در پی آن مقرر شده بود تا سرمایه شرکت از 3 هزار میلیارد و 200 میلیون ریال به 19 هزار میلیارد ریال افزایش یابد.

تامین منابع مالی این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در نظر گرفته شده بود. این افزایش سرمایه که مورد تایید حسابرس و سازمان بورس قرار گرفته بود، می بایست طی چند مرحله انجام گردد. بر این اساس در 4 آبان سال جاری، بخشی از این افزایش سرمایه معادل با 73 درصد در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید. بر این اساس سرمایه شرکت از 8 هزار میلیارد و 200 میلیون ریال به 14 هزار میلیارد و 200 میلیون ریال افزایش یافت.