افزایش سرمایه 200 درصدی شرکت پتروشیمی شیراز، توسط حسابرس و بازرس قانونی تایید گشت.

به گزارش بورس امروز، در پی پیشنهاد هیئت مدیره شرکت پتروشیمی شیراز در خصوص افزایش سرمایه 200 درصدی در تاریخ 29 شهریور 1401، سرمایه شرکت از 5 هزار میلیارد و 100 میلیون ریال به 15 هزار میلیارد و 300 میلیون ریال افزایش خواهد یافت.

این افزایش سرمایه از محل سود انباشته با تایید حسابرس و بازرس قانونی روبرو گشت.

افزایش سرمایه این شرکت به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از از خروج وجه نقد و استفاده از معافیت مالیاتی قانون بودجه 1401 صورت خواهد گرفت.