افزایش سرمایه 133 درصدی شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه در 3 آبان به ثبت رسید.

به گزارش بورس امروز، در تاریخ 27 بهمن 1400، هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه پیشنهاد افزایش سرمایه 233 درصدی را ارائه می دهد. بر اساس این پیشنهاد سرمایه شرکت می بایستی از 60 هزار میلیارد ریال به 200 هزار میلیارد ریال افزایش یابد.

این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی مورد تایید حسابرس و بازرس قانونی قرار گرفت.

سازمان بورس اوراق بهادار اجازه افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 60 هزار میلیارد ریال تا 140 هزار میلیارد ریال را می دهد و بابت مابقی افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 140 هزار میلیارد ریال تا 200 هزار میلیارد ریال، تفویض این اختیار را به مدت 2 سال در اختیار هیئت مدیره شرکت قرار می دهد.

در نهایت 133 درصد از افزایش سرمایه این شرکت در 3 آبان 1401، در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.