در 2 آبان 1401، صورت های مالی یک ماهه مهر 1401 بسیاری از شرکت های سیمانی بر سامانه کدال نشست.

به گزارش بورس امروز، در جدول شماره یک صورت های مالی 6 ماهه منتهی به شهریور 1401 برخی از شرکت های منتخب که در 2 آبان 1401 بر سامانه کدال نشستند منتشر گردیده است. همچنین صورت های مالی 9 ماهه منتهی به شهریور 1401 شرکت سپید دماوند و 3 ماهه منتهی به شهریور مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان، در این روز در کدال منتشر گردید.

در جدول شماره دو، صورت های مالی یکماهه مهر برخی از شرکت ها که در 2 آبان منتشر گردیده است قرار دارد.

جدول یک: صورت های مالی 6 ماهه منتشر شده در 2 آبان 1401
ردیفنام شرکتدرآمد گزارش شده دوره جاریدرآمد گزارشی دوره مشابه سال گذشتهتغییرات
1واسپاری ملت۶۰۴,۳۳۴۳۹۳,۳۸۷53.6%
2سیمان ارومیه۵,۵۷۳,۲۶۴

۴,۶۵۱,۵۹۶

19.8%
3سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان۹,۸۸۴

۴۹۲,۸۳۰

-98.0%
4سیمان فارس۲,۱۸۰,۷۷۴

۱,۲۸۱,۹۵۵

70.1%
جدول شماره 2: صورت های مالی یکماهه مهر منتشره در 2 آبان 1401
ردیفنام شرکتدرآمد جاریدرآمد مشابه سال گذشتهتغییرات
1سیمان دورود۵۲۳,۵۴۹۲۹۰,۰۹۰80.5%
2سرمایه گذاری صنعت بیمه۷۹,۹۵۶۷۰۰,۱۰۳-88.6%
3نیرو ترانس۳۰۴,۶۱۳۵۲۱,۱۱۹-41.5%
4گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران۱,۵۰۴,۵۶۵۳۵۱,۱۱۰328.5%
5کارخانجات سیمان صوفیان۱,۱۶۲,۸۲۲۸۵۴,۸۰۷36.0%
6سیمان قاین۳۱۸,۹۳۰۱۷۷,۹۱۲79.3%
7سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی۰۳-100.0%
8سیمان داراب۴۷۹,۶۳۱۲۲۲,۸۷۷115.2%
9سیمان اصفهان۴۵۷,۲۴۱۴۴۲,۵۳۸3.3%
10سیمان شاهرود۷۸۱,۸۲۰۵۲۴,۷۹۳49.0%

 

 

 

 

 

  • منبع خبر : کدال