بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سطح یک توانگری مالی سال بیمه آسیا در سال 1401 را تایید کرد.

به گزارش بورس امروز ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده 6 آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه(شماره 69) و بر اساس صورت های مالی سال1400، سطح یک توانگری مالی سال  1401بیمه آسیا را مورد تایید قرار داد.
بنابر این گزارش، راهبرد های مدیریتی و همراهی خانواده بزرگ بیمه آسیا، اجرایی شدن طرح های جدید بیمه ای، نظارت های فنی و مالی، ترکیب متناسب پرتفوی، تعدیل نسبت خسارت، رشد کمی و کیفی شبکه فروش، ارتقای کیفی نیروی انسانی و سرمایه گذاری های سودمند، اهم موضوعات مورد تاکید مدیریت ارشد شرکت در سال 1400 بود که توانست سطح یک توانگری مالی بیمه آسیا  در سال 1401 حفظ شود.

  • منبع خبر : روابط عمومی بیمه آسیا