در تاریخ 2 آبان 1401، سازمان بورس اوراق بهادار با انجام مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت سرمایه سرمایه گذاری پارس آریان از 40 هزار میلیارد ریال به 60 هزار میلیارد ریال معادل با 50 درصد موافقت نمود.

به گزارش بورس امروز، هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پارس آریان در تاریخ 16 بهمن 1400، پیشنهاد افزایش سرمایه ای 203 درصدی را ارائه  میدهد که این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته، سایر اندوخته ها، با موافقت حسابرس و بازرس قانونی مواجه می گردد. در پی این افزایش سرمایه، سرمایه شرکت باید از 19 هزار میلیارد و 817 میلیون و 375 هزار ریال به 60 هزار میلیارد ریال افزایش یابد.

این افزایش سرمایه در طی دو مرحله صورت گرفت و بر همین اساس در مرحله اول سرمایه شرکت از 19 هزار میلیارد و 817 میلیون و 375 هزار ریال به 40 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

در تاریخ 2 آبان 1401 نیز سازمان بورس اوراق بهادار با مرحله دوم این افزایش سرمایه که سرمایه شرت را از 40 هزار میلیارد ریال به 60 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد داد موافقت نمود. این افزایش سرمایه به منظور مشارکت در افزایش سرمایه های شرکت های سرمایه پذیر و اصلاح ساختار مالی شرکت اتفاق خواهد افتاد.