حسابرس و بازرس قانونی افزایش سرمایه 23.5 درصدی شرکت ایرکا پارت صنعت را تایید نمود.

به گزارش بورس امروز، هیئت مدیره شرکت ایرکا پارت صنعت پیشنهاد افزایش سرمایه 23.5 درصدی را می دهد. بر اساس این افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از 2 هزار میلیارد و 800 میلیون ریال به 3 هزار میلیارد و 459 میلیون و 919 هزار ریال افزایش می یابد.

این افزایش سرمایه که به منظور اصلاح ساخار مالی شرکت و استفاده از معافیت مالیاتی صورت خواهد گرفت، توسط حسابرس و بازرس قانونی نیز تایی گردید.