رای دادگاه به محکومیت دو شرکت ریلی مبنی بر تحویل ۹۵ دستگاه بدند واگن باری لبه‌دار به شرکت آسيا سير ارس صادر شد.

به گزارش بورس امروز، شرکت آسيا سير ارس از دو شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان و توسعه صنایع ریلی ایرانیان ایریکو به منظور تحویل ۹۵ دستگاه بدنه واگن باری لبه بلند دادخواهی کرده بود.

شرکت آسیا سیر ارس در پاییز ۹۵ آگهی مزایده خوانده (شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان) به شماره ۳۰۹-۹۵ را برنده شده و قرارداد شماره ۲۱۲۰-۹۵ مورخ ۹۵/۱۰/۲۸ را با شرکت مزبور در شش صفحه منعقد کرده و مبالغ عمده ای نیز به فروشنده پرداخت کرده است.

فروشنده (شرکت نورالرضا اصفهان) نیز طبق قرارداد ۱۰ دستگاه بدنه واگن باری را تحویل خواهان (شرکت آسیا سیر ارس) می دهد، لیکن از تحویل ۹۵ دستگاه بدنه واگن بقیه امتناء می ورزد و بهانه های واهی و بی اساس را ماه های متوالی بیان می کند.

نهایتا این موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری شده است. براساس رای نهایی شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان و شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان ایریکو محکوم به تحویل ۹۵ دستگاه بدنه واگن باری لبه بلند به شرکت آسیا سیر ارس شده و همچنین محکوم به پرداخت کلیه هزینه های دادرسی و اوراق تقدیمی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی به نفع خواهان (شرکت آسیا سیر ارس )هستند.

بیشتر بخوانید:  عرضه فملی،کچاد و فایرا در بورس کالا