آمار معاملات بورس کالای شرکت های مهم صنعتی حاضر در بورس اوراق بهادار در هفته منتهی به ۹۸.۳.۲۲

محمد هادی حمیدی کارشناس بازار سرمایه،به گزارش عرضه های بورس کالا پرداخته است.

مس کاتد ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۱۹۴۰ تن ،مقدار معامله: ۱۵۶۰ تن ،قیمت پایه: ۶۴۰۶۶۰ ریال (۱٪+) ،بالاترین قیمت: ۶۴۰۶۶۰ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۶۴۰۶۶۰ ریال ، ارزش معامله: ۹۹۹۴۳۰ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۳.۲۲

مس مفتول ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۴۰ تن ،مقدار معامله: ۴۰ تن ،قیمت پایه: ۶۶۲۷۴۶ ریال  ،بالاترین قیمت: ۶۶۲۷۴۶ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۶۶۲۷۴۶ ریال ،ارزش معامله: ۲۶۵۱۰ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۳.۲۵

شمش ایرالکو

مقدار تقاضا: ۲۴۸۰ تن ،مقدار معامله: ۱۵۰۰ تن ،قیمت پایه: ۲۱۳۳۳۶ ریال (٪۳+) ،بالاترین قیمت: ۲۳۲۷۰۹ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۲۲۸۴۱۸ ریال ،ارزش معامله: ۳۴۲۶۲۶ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۳.۲۶

شمش معدنی و صنعتی چادرملو

مقدار تقاضا: ۲۰۰۰۰ تن ،مقدار معامله: ۱۵۰۰۰ تن ،قیمت پایه: ۳۵۰۵۲ ریال  ،بالاترین قیمت: ۳۵۷۷۹ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۳۵۳۷۰ ریال ،ارزش معامله: ۵۳۰۵۵۵ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۵

سبد میلگرد فولاد خراسان

مقدار تقاضا: ۱۴۷۱۸ تن ،مقدار معامله: ۱۰۰۱۰ تن ،قیمت پایه: ۳۹۳۸۴ ریال ،بالاترین قیمت: ۴۱۳۳۳ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۴۰۳۸۷ ریال ،ارزش معامله: ۴۰۴۲۷۴ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۳.۲۲

شمش فولاد خوزستان

مقدار تقاضا: ۴۸۰۰۰ تن ،مقدار معامله: ۳۰۰۰۰ تن ،قیمت پایه: ۳۵۰۵۲ ریال، بالاترین قیمت: ۳۵۶۶۹ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۳۵۴۸۵ ریال ،ارزش معامله: ۱۰۶۴۵۵۴ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۲۰

سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۱۶۶۷۶ تن، مقدار معامله: ۳۳۰۰ تن، قیمت پایه: ۳۸۷۹۳ ریال ،بالاترین قیمت: ۴۰۵۰۵ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۴۰۲۶۳ ریال ،ارزش معامله: ۱۳۲۸۶۷ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۲۱

تیرآهن ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۴۸۹۲۸ تن ،مقدار معامله: ۲۵۰۳۶ تن ،قیمت پایه: ۳۸۷۹۳ ریال ،بالاترین قیمت: ۴۴۲۵۳ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۴۰۱۰۱ ریال ،ارزش معامله: ۱۰۰۳۹۷۸ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۱۹ و ۹۸.۴.۲۲

شمش فولاد کاوه جنوب کیش

مقدار تقاضا: ۲۶۰۰۰ تن ،مقدار معامله: ۱۰۰۰۰ تن ،قیمت پایه: ۳۵۰۵۲ ریال ،بالاترین قیمت: ۳۶۱۱۱ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۳۵۹۸۶ ریال ،ارزش معامله: ۳۵۹۸۵۸ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۳.۲۶

شمش آهن و فولاد ارفع

مقدار تقاضا: ۱۶۰۰۰ تن ،مقدار معامله: ۸۰۰۰ تن ،قیمت پایه: ۳۵۰۵۲ ریال ،بالاترین قیمت: ۳۹۰۲۹ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۳۸۵۶۵ ریال ،ارزش معامله: ۳۰۸۵۲۲ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۱۶
بیشتر بخوانید:  خرید طلا از بورس چه مزایایی دارد؟