در 30 شهریور 1401، 18 معامله بلوکی در بازار صورت پذیرفت، که 4 معامله آن به شرکت پتروشیمی پردیس، 2 معامله به صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 2 معامله به ملی صنایع مس ایران، 2 معامله به پتروشیمی خراسان و سایر معاملات نیز به شرکت های بانک پاسارگاد، صنایع پتروشیمی کرمانشاه، توسعه معادن و ص. معدنی خاورمیانه، ایارن خودرو، نهادهای مالی بورس انرژی، سرمایه گذاری غدیر، سایپا و بیمه اتکایی امین تعلق دارد.

به گزارش بورس امروز، در 30 شهریور 1401، 18 معامله بلوکی در بازار صورت پذیرفت که 4 معامله آن به شرکت پتروشیمی پردیس، 2 معامله به صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 2 معامله به ملی صنایع مس ایران، 2 معامله به پتروشیمی خراسان و سایر معاملات نیز به شرکت های بانک پاسارگاد، صنایع پتروشیمی کرمانشاه، توسعه معادن و ص. معدنی خاورمیانه، ایارن خودرو، نهادهای مالی بورس انرژی، سرمایه گذاری غدیر، سایپا و بیمه اتکایی امین تعلق دارد.

کل ارزش معاملات در روز جاری 5,908 میلیارد و 886 میلیون و 346 هزار و 760 ریال بوده که 4,425 میلیارد ریال آن به بانک پاسارگاد تعلق داشته است. پس از آن به ترتیب بیشترین ارزش معاملات به شرکت های پتروشیمی پردیس، صنایع پتروشیمی کرمانشاه، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، پتروشیمی خراسان، توسعه معادن و ص. معدنی خاورمیانه، ایارن خودرو، نهادهای مالی بورس انرژی، سرمایه گذاری غدیر، سایپا و بیمه اتکایی امین تعلق گرفته است.

بیشترین حجم معاملات در روز جاری نیز با معامله 590 میلیون سهم به بانک پاسارگاد و پس از آن به ترتیب به شرکت های ایران خودرو، ملی صنایع مس ایران، سایپا و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بیمه اتکایی امین، توسعه معادن و ص. معدنی خاورمیانه، صنایع پتروشیمی کرمانشاه، سرمایه گذاری غدیر، نهادهای مالی بورس انرژی، پتروشیمی پردیس، و پتروشیمی خراسان تعلق دارد.