امروز بلوک 4.26 درصدی غیرمدیریتی شرکت تامین سرمایه خلیج فارس در نماد (تفارس 4) عرضه شد.

به گزارش بورس امروز؛ امروز بلوک 4.26 درصدی غیرمدیریتی شرکت تامین سرمایه خلیج فارس در نماد (تفارس 4) عرضه شد.
قیمت پایه هر سهم این بلوک 6.400 ریال تعیین شده بود.
در این عرضه شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران ( سهامی خاص) هر سهم این بلوک را طی رقابت به قیمت 6.408 ریال خریداری کرد.
ارزش این بلوک 213 میلیون سهمی بر اساس قیمت 6.400 ریالی، یک هزار و 363 میلیارد و 200 میلیون ریال تعیین شده بود.
بر اساس معامله صورت گرفته و رقابت انجام شده، ارزش پایه این بلوک به یک هزار و 364 میلیارد و 904 میلیون ریال رسید.