از ابتدای سال 1401 تاکنون، 105 میلیون و 990 هزار ورق از جانب شرکت های تامین سرمایه در بازار منتشر گردیده است.

به گزارش بورس امروز، شرکت های تامین سرمایه که زیرمجموعه نهادهای مالی هستند، نه یک شرکت سرمایه گذار هستند و نه یک بانک، بلکه این شرکت ها به عنوان یک واسطه مالی، در بازار سرمایه حضور دارند و فعالیت های متنوعی از قبیل، کارگزاری، معامله گری، بازارگردانی، سبدگردانی، مشاوره سرمایه گذاری، پذیره نویسی، تعهد پذیر نویسی، ارزیابی ریسک مالی، افزایش سرمایه گذاری و مشاوره برای ادغام و اکتساب شرکت ها را انجام می دهند.

زمانی که شرکت های خصوصی یا دولتی برای تامین سرمایه به شرکت های تامین سرمایه رجوع می کنند، این شرکت ها از طریق انتشار اوراق بهادار مربوط به شرکت درخواست کننده در بازار بورس و یا جذب سرمایه گذاران و در اختیار قراردادن آن به شرکتی که نیاز به تامین مالی داشته باشد، کمک می کنند. یکی از این اوراقی که توسط شرکت های تامین سرمایه منتشر می شود، اوراق اجاره است.

زمانی که شرکتی این اوراق را منتشر می کند در واقع برای خود بدهی ایجاد می نماید و بایستی در بازه های زمانی مشخص به دارندگان این اوراق سود پرداخت نماید. یکی دیگر از این اوراق، اوراق مرابحه است که صاحبان آن به صورت مشاع، مالک مال یا دینی هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل گردیده است. این اوراق بازدهی ثابت دارند و می توان آن ها را در بازار ثانویه به فروش رساند.

با توجه به توضیحات ارائه شده، از ابتدای سال 1401 تاکنون (22 شهریور 1401)، به طور کلی 105 میلیون و 990 هزار ورقه از جانب شرکت های تامین سرمایه در بازار منتشر گردیده است. ارزش ریالی این اوراق نیز معادل با 105 میلیون و 990 هزار ریال بوده است.

از بین کلیه اوراق منتشر شده در سال جاری 40 هزار ورق به اوراق مرابحه و مابقی به اوراق اجاره تعلق دارد. در سال جاری شرکت هایی از قبیل شرکت تامین سرمایه تمدن، تامین سرمایه امین، تامین سرمایه بانک ملت و تامین سرمایه دماوند، اقدام به انتشار اوراق نمودند. شرکت تامین سرمایه تمدن، تعداد 20 هزار اوراق مرابحه با نرخ 18 درصد و 12 هزار و 200 اوراق اجاره با نرخ 18 درصد را منتشر نموده است. شرکت تامین سرمایه امین نیز 40 هزار ورق اجاره با نرخ 19 درصد و تامین سرمایه بانک ملت نیز 20 هزار اوراق مرابحه و 2 هزار و 290 هزار اوراق اجاره را با نرخ 18 درصد منتشر نموده است. در آخر شرکت تامین سرمایه دماوند تعداد 11 هزار و 500 اوراق اجاره را با نرخ 19 درصد در بازار منتشر کرد.