با رای دیوان عدالت اداری، ابلاغیه های سازمان بورس در مورد عدم امکان افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی هایی که فاقد سند رسمی هستند یا سند اوقافی دارند، باطل شد و شرط احراز مالکیت برای تجدید ارزیابی کافی دانسته شد.

به گزارش بورس امروزٰٰ؛ شرایط احراز مالکیت هم به استاندارد 11 حسابداری ارجاع داده شده است. بر اساسی کمیته فنی حسابرسی عنوان شده چنانچه زمین‌ها و ساختمان های واحد تجاری (اعم از زمین و ساختمانهای فاقد سند مالکیت رسمی، به نام شرکتهای گروه و سایر اشخاص و نیز زمین و ساختمانهای اوقافی)، کلیه معیارهای شناخت بعنوان دارائی های ثابت مشهود را وفق استاندارد حسابداری ۱۱ دارائیهای ثابت مشهود احراز کند و هیچگونه محدودیت اساسی در اعمال حقوق نسبت به منافع اقتصادی آتی و کنترل وجود نداشته باشد. باید نسبت به تجدید ارزیابی آن طبق استاندارد مزبور و با رعایت کلیه شرایط پیش بینی شده برای تجدید ارزیابی، بویژه قابلیت بازیافت دارایی به مبلغ تجدید ارزیابی شده، اقدام کند. در استاندارد 11 دو معیار اصلی برای شناخت دارایی بیان شده است. مخارج مرتبط با يک قلم دارايي ثابت مشهود، تنها زماني به عنوان دارايي شناسايي مي‌شود که

الف. جريان منافع اقتصادي آتي مرتبط با دارايي به درون واحد تجاري محتمل باشد،

ب. بهاي تمام شده دارايي به گونه‌اي اتکاپذير قابل اندازه‌گيري باشد.

این مصوبه به نفع شرکت هایی است که زمین یا دارایی بدون سند رسمی دارند و مالکیت بدون معارض روی آن دارایی دارند. اگر دارایی معارض داشته باشد، قاعدتا نمی تواند مبنای تجدید ارزیابی باشد و با این رای دیوان هم مشکل آن شرکت ها حل نمی شود.

بر این اساس یکی از موانع شرکت های بزرگی همچون مخابرات، همراه اول ، فولاد مبارکه و سایر شرکت های دیگر برای افزایش سرمایه از این محل باز شد.

  • نویسنده : واحد تحلیل اندیشه صبا