شرکت تامین سرمایه تمدن صورت های مالی 6 ماهه منتهی به خردادماه 1401حسابرسی شده را منتشر نمود.

به گزارش بورس امروز، بر اساس اطلاعات ارایه شده در دوره زمانی 6 ماهه برای هر سهم  365 ریال سود شناسایی کرده است . این درحالی است که شرکت در دوره مشابه سال قبل به ازای هر سهم 255 ریال سود شناسایی کرده بود که باعث رشد 40درصدی سود شده است.

بنابر این گزارش تامین سرمایه تمدن، در مدت 6 ماهه منتهی به خردادماه 1401 ، 534میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه قبل 40درصد افزایش پیدا کرده است .