این دستاورد با اتکا به دانش و تجربه کارکنان تولید، تعمیرات و پشتیبانی فنی گروه فنی نورد به‌عنوان سرمایه‌های اصلی و با انجام اقدامات ذیل انجام شد.

به گزارش بورس امروز، این دستاورد با اتکا به دانش و تجربه کارکنان تولید، تعمیرات و پشتیبانی فنی گروه فنی نورد به‌عنوان سرمایه‌های اصلی و با انجام اقدامات ذیل انجام شد؛ کنترل فرایند، تحلیل دقیق عیوب و شناسایی نقاط بهبود، بهینه‌سازی تجهیزات و سایر اقدامات لازم از قبیل بهبود عملکرد سیستم خشک‌کن هوا با تعویض مواد رطوبت‌گیر؛ اصلاح روش کنترل نازل‌های هوا؛ افزایش دقت در کنترل درصد دترجنت؛ رفع مشکل تله آبگیر هوای فشرده؛ نصب پرده فلزی در داخل قفسه جهت جلوگیری از عبور دترجنت و پاشش بر روی سطح ورق؛ بهبود عملکرد سیستم مکش بخارات؛ اصلاح روش کنترل نازل‌های هوا؛ تحت کنترل قرار دادن نقطه شبنم هوای فشرده و ایزوله کردن مسیر پایپینگ دترجنت جهت جلوگیری از افت دمای دترجنت