در مزایده شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت ذوب آهن برنده مزایده استحراج سالانه 100 هزار تن سنگ آهن شد.

به گزارش بورس امروز؛ شـرکت ذوب آهن اصـفهان برنده مزایده عمومی انجام عملیات اسـتخراج و فروش ماده معدنی در معدن سـنگ آهن حنار واقع در استان خراسان جنوبی شده است و در حالانعقاد قرارداد مذکور می باشد.
شرکت ذوب آهن اصفهان پیش بینی کرده است که قرارداد مذکور منجر به اسـتخراج و تامین سـنگ آهن شـرکت به میزان100 هزارتن درسـال گردد. ارزش مالی قرارداد در حال حاضـر بر مبناي رقم تضمین انجام تعهدات به میزان20990 میلیارد ریال برآورد شده است. این ارزش بر اساس کیفیت و تغییرات قیمت سـنگ آهن متغیر بوده و به تدریج در طول قرارداد و پس از اسـتخراج سـنگ آهن تسویه خواهد شد.

  • منبع خبر : کدال