تخلف کمی در گزارش حسابرسی شرکت های بورسی وجود دارد و با توجه به موارد منتشره در  اخبار، موارد محتوایی در آن خیلی کمتر به چشم میخورد.

به گزارش بورس امروز، تخلف کمی در گزارش حسابرسی شرکت های بورسی وجود دارد و با توجه به موارد منتشره در  اخبار، موارد محتوایی در آن خیلی کمتر به چشم میخورد.

در سطح موارد تخلف حسابرسی که در شرکت ها متداول است شامل حساب بسیاری از شرکت ها می گردد و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد. برای همکاری حسابرس با شرکت در عدم ارائه درست گزارش حسابرسی باید با شرکت هایی همکاری شود که حداقل برای شرکت ها شناخته شده باشند. ضمن آنکه شرکت ها می توانند در بحث حسابرسی ها نیز کنترل کیفی و بحث نظارتی خود را به همراه داشته باشند. این کنترل ها می توانند به صحت بهتر گزارشات کمک کند.

در این میان نظارت بر حسابرسان و تخلفات گزارش شده از سوی حسابرسان وجود دارد. این مکانیزم از گذشته هم وجود داشته است و در حال حاضر نیز وجود دارد. البته این نظارت ها می تواند تشدید تر و نظارتی تر گردند. مکانیزم این نظارت ها در حوزه حسابداری و حسابرسی تا امروز دیده شده است. دقت نظر بیشتر در این نظارت ها می تواند راهگشایی برای نظارت بر تخلفات گزارش شده توسط حسابرس باشند.

  • نویسنده : خسرو خسروی، مدیر حسابرسی داخلی شرکت ایساکو
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز