شرکت قند چهارمحال با توجه به وجودصرفه اقتصادی برای تصفیه شکر خام، اقدام به واردات از هندوستان کرده است.

به گزارش بورس امروز؛ قربانی مدیرعامل شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال اظهارداشت: وی ادامه داد: محموله 18.500 تنی ششم شهریورماه 1401 به بندر رسید و سایر اقدامات برای بارگیری به کارخانه طی روزهای عملیاتی خواهد شد.
مدیرعامل قچار تصریح کرد: حجم شکر مالکیتی وارد شده معادل 18.500 تن نسبت به کل فروش شکر حاصل از چغندر در سال مالی قبل معادل 41.455 بوده است که عدد قابل توجهی است.
وی در این میان به دلیل وجود متغیرهای بهای تمام شده اثرات مالی این رویداد را به طور دقیق قابل بررسی ندانست و اضافه کرد: با توجه به اهمیت حجم و مبلغ آن و تاثیر درعملیات جاری و عملکرد، شرکت در نظر دارد جهت شفافیت اطلاعات نسبت به افشا اطلاعات مذکور برای سهامداران اقدام نماید .
وی با بیان اینکه این واردات بر اساس درهم امارات صورت گرفته است، نرخ برابری این ارز با احتساب هزینه حمل را 36 میلیون و 711 هزار و 456 ریال اعلام کرد که تمام منابع مالی مورد نیاز برای این امر از طریق استقراض از سیستم بانکی صورت گرفته است.
وی مبلغ فوب شکر را در آن دوره 36 میلیون و 360 هزار ریال عنوان کرد.