هیئت مدیره شرکت دارویی سبحان در جلسه فوق العاده خود تصمیم به انتشار 3.000 میلیارد ریال اوراق گرفت.

به گزارش بورس امروز؛ براساس این جلسه هیات مدیره در خصوص انتشار اوراق اجاره و تبعی تصمیم گیری شد که این اقدام به منظور تامین مالی بازار گردانی سهام “دسبحا” و شرکت های تابعه و خرید سهام آن صورت می پذیرد.
روند کاهش قیمت سهام و نیاز مبرم به تامین مالی جهت خرید سهام، پرداخت سود سهام، تقویت عملکرد بازار گردانی بابت سهام “دسبحا” و شرکت های فرعی از جمله دلایلی بود که به موجب آن مقرر شد تا هیات مدیره با انتشار اوراق تبعی و اجاره موافقت نماید.
در این راستا 3.000 میلیارد ریال اوراق منتشر خواهد شد. در خصوص ترکیب اوراق و نحوه عمل از طرف هیات مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار داده شد تا بر اساس برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت اقدامات لازم را انجام دهد.

  • منبع خبر : کدال