برداشت نیشکر تولیدی از 61 هزار و 652 هکتار اراضی نیشکر با راندمانی 91 درصدی همراه بوده است که نسبت به سال گذشته خود حدود 40 درصد رشد داشته است.

به گزارش بورس امروز، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با سهم اولیه 100 درصد وزارت جهاد کشاورزی به صورت شرکت سهامی خاص در آبان 1369 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

در حال حاضر این شرکت جزو شرکت های فرعی گروه مالی سپهر صادرات و شرکت نهایی گروه بانک صادرات ایران است. اجرای طرح اولیه توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سال 1368 به تصویب رسید. در ابتدا برآورد شده بود که نیشکر به میزان 84 هزار هکتار از زمین های استان خوزستان برداشت گردد و همچنین ایجاد هفت واحد کشت و صنعت به وسعت 12 هزار هکتار نیز برآورد شده بود که سبب تولید 700 هزار تن شکر و برداشت هفت میلیون تن نیشکر، 350 هزار تن کاغذ، یکصد هزار تن محصول تخته صنعتی، هزار تن خمیر مایع، 33 میلیون لیتر الکل صنعتی، و 700 هزار تن محصول خوراک دام می گردید. محصولات تولیدی این شرکت در بخش شکر عباتند از شکر سفید، شکر قهوه ای، شکر دارویی، شکرهای طعم دار و شکر پودری و در بخش صنایع جانبی نیز شامل الکل، خمیر مایع، تخته صنعتی MDF، و خوراک دام است.

سرمایه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی معادل با 11 هزار میلیارد و 431 میلیون و 145 هزار ریال است که 40 درصد از مالکیت این شرکت در اختیار شرکت گروه مالی سپهر صادرات، 30 درصد بانک ملی ایران، 20 درصد وزارت جهاد کشاورزی، 10 درصد نیز در اختیار مدیریت طرح و توسعه آینده پویا قرار گرفته است. شرکت های زیر مجموعه این شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در زمینه کشت و صنعت نیشکری که محصولاتی همچون شکر سفید، شکر قهوه ای و ملاس را تولید می کنند عبارتند از شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، کشت و صنعت امام خمینی، شرکت کشت و صنعت دهخدا، کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی و حکیم فارابی و سلمان فارسی و کشت و صنعت امیر کبیر. سرمایه گذاری شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در زمینه کشت و صنعت نیشکری برابر با 2 هزار میلیارد و 999 میلیون ریال بوده است. شرکت های زیر مجموعه این شرکت نیز در زمینه صنایع جانبی، شرکت هایی از قبیل شرکت خمیر مایه و الکل رازی، شرکت لوح سبز جنوب، شرکت تهیه و تولید خوراک دام شعیبیه، شرکت آبان بسپار توسعه و شرکت راصد صنعت توسعه هستند. از دیگر شرکت های تابعه می توان به شرکت های بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی، موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر و صنایع جانبی خوزستان و شرکت سداد فام نیشکر اشاره کرد. همچنین میزان سرمایه گذاری های شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در شرکت های غیر نیشکری 957 میلیارد و در شرکت های وابسته 1 هزار میلیارد و 120 میلیون ریال است.

  • مقایسه عملکرد سال 1400 با 1399

برداشت نیشکر تولیدی از 61 هزار و 652 هکتار اراضی نیشکر با راندمانی 91 درصدی همراه بوده است که نسبت به سال گذشته خود حدود 40 درصد رشد داشته است. شکر خام تولیدی نیز در سال 1400 برابر با 612 هزار و 617 تن بوده که نسبت به سال گذشته 103 درصد افزایش یافته است. همچنین تولید شکر سفید نیز با رشدی 15 درصدی نسبت به سال گذشته در سال 1400 به 599 هزار و 42 تن افزایش یافته است و نرخ فروش شکر نیز برابر با 108 هزار 656 ریال است. از فعالیت شرکت های زیر مجموعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی 30 هزار و 796 تن خوراک دام، 27 هزار و 489 تن الکل، یک هزار و 191 تن BIO CO2، 9 تن خمیر مایه، و 674 هزار و 637 تن ورق تخته صنعتی تولید گردیده است. این شرکت از فروش محصولات غیر نیشکری خود مجموعا 338 میلیارد و 481 میلیون ریال سود کسب نمود.

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در یکسال مالی 1400، از فعالیت های خود سود خالصی معادل با 18 هزار میلیارد و 339 میلیون ریال را کسب کرد و در این شرکت در همجوار سایر شرکت های متعلق به خود سود تلفیقی ای معادل با 39 هزار میلیارد و 134 میلیون ریال را کسب نمود.