دلایل افزایش زیان هپکو در گزارش تلفیق این شرکت اعلام شد.

به گزارش بورس امروز؛ علی محمد رفیعی مدیرعامل شرکت تولید تجهیزان سنگین هپکو در بیان تغییرات سود (زیان) عملیاتی شرکت در صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به پایان اسفندماه 1400، افزایش 42 درصدی زیان عملیاتی شرکت را مورد اشاره قرار داد.
وی دلایل افزایش زیان عملیاتی شرکت را افزایش 228 درصدی درآمدهای عملیاتی، افزایش 380 درصدی در بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی و افزایش 76 درصدی هزینه های فروش و عمومی و اداری عنوان کرد.
مدیرعامل “هپکو” همچنین کاهش 94 درصدی هزینه های مالی شرکت را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: این میزان کاهش به میزان 30 درصد (زیان) خالص عملیات در حال تداوم نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل صورت گرفته است.

  • منبع خبر : کدال