صندوق های با درآمدثابت همانند سپرده های بانکی همواره مشتریان خاص خود را دارد که حتی در شرایط تورمی نیز اقدام به سرمایه گذاری در این ابزارها می کنند.

به گزارش بورس امروز، صندوق های با درآمدثابت همانند سپرده های بانکی همواره مشتریان خاص خود را دارد که حتی در شرایط تورمی نیز اقدام به سرمایه گذاری در این ابزارها می کنند. اما طی چندماه گذشته با توجه به لغو معافیت مالیاتی سود حاصل از سپرده های بانکی اشخاص حقوقی، منابع از طرف شرکت های حقوقی جذب صندوق های سرمایه گذاری شده است که عامل اصلی رشد اندازه صندوق های درآمدثابت از ابتدای سال همین مساله بوده است. در حال حاضر مجموع ارزش 108 صندوق با درآمد ثابت فعال در بازار حدود 480 هزار میلیارد تومان است. البته توجه به این نکته ضروری است که با توجه به تقسیم سودی که هر ماهه اغلب این صندوق ها دارند، به تناسب افزایش اندازه صندوق، سودهای تقسیمی هر ماه نیز افزایش می یابد.در این میان هرگاه منابع به صورت کلان وارد صندوق های درآمد ثابت شود امکان خروج یکباره آن نیز وجود دارد و این ریسکی است که همه صندوق ها با آن مواجه اند. به ویژه در شرایط فعلی که عمده منابع به صورت کلان و از جانب شرکت های حقوقی جذب این صندوق ها شده است. در حال حاضر دولت تصمیم دارد تا معافیت مالیاتی سپرده های اشخاص حقوقی را مجددا اعمال نماید. چنانچه این تصمیم نهایی شده و به مرحله اجرا برسد، طبیعتا بخشی از منابع وارد شده به صندوق ها طی چهار ماه اخیر، خارج خواهد شد. اما چنانچه در سیاست دولت مبنی بر اعمال مالیات بر سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی تغییری ایجاد نشود، می توان به ماندگاری منابع در صندوق ها امیدوار بود.

آمارهای منتشره در مورد ورود و خروج پول به صندوق های درآمدثابت، عمدتا بر اساس معاملات صندوق های بادرآمد ثابت قابل معامله بیان می­شود. از آنجاییکه عمده صندوق های بادرآمد ثابت بازار به لحاظ ارزشی، از نوع صدور و ابطالی می باشند، ورود و خروج پول از صندوق های قابل معامله مبنای قابل اتکایی برای سنجش ورود و خروج منابع در کلیت این صندوق ها نیست. از اینرو به نظر می رسد طی یک ماه گذشته خالص ورود منابع به مجموعه صندوق های درآمدثابت مثبت بوده است. همانگونه که اشاره شد در پی لغو معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی منابع زیادی از طریق این اشخاص به سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت اختصاص یافت که سهم صندوق های بزرگتر از جذب این منابع بیشتر بوده بوده است؛ به طوریکه اندازه دو صندوق درآمد ثابت بزرگ بازار از 50 هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته است و بعضی دیگر از صندوق های بزرگ نیز از ابتدای سال بعضا تا بیش از 100درصد بزرگتر شده اند که حاکی از عملکرد مناسب این صندوق ها می باشد. از آنجاییکه طبق حدنصاب های تعیین شده سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق های بادرآمد ثابت باید حداقل 15 درصد از منابع خود را به سهام اختصاص دهند، ورود این منابع به صندوق ها می تواند در بهبود فضای کلی حاکم بر بازار سرمایه در بخش سهام نیز تاثیرگذار باشد.

  • نویسنده : مهدی عبدی هنجنی -کارشناس بازار سرمایه
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز