شرکت ارتباطات سیار ایران با وجود تحریم های موجود و اوضاع بد اقتصادی کشورمان همچنان درآمدزا و سوداور بوده است.

به گزارش بورس امروز، شرکت ارتباطات سیار ایران که در حال حاضر در حال فعالیت در بازار دوم بورس است، با وجود تحریم های موجود و اوضاع بد اقتصادی کشورمان همچنان درآمدزا و سوداور بوده است. شرایط موجود سبب شده که بسیاری از بنگاه های اقتصادی زیان ده گردند اما این شرکت ارتباطاتی با وجودی که چند سال است که هیچگونه افزایشی در تعرفه هایش صورت نگرفته، در این شرایط اقتصادی شبیه به معجزه است که روند سوداوری خود را هنوز در پی دارد. این روند همراه با تمام شرایط موجود به عملکرد خوب مدیران این شرکت باز می گردد.