سازمان حمایت قیمت روغن را کاهش نداده است.

به گزارش بورس امروز؛‌ امیر کاظمی خیابانی مدیرعامل شرکت مارگارین به انتشار اخبار غیر رسمی مبنی بر کاهش بهاي فروش محصولات خانوار و صـنف به میزان10 الی 15 درصـد از سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده به عنوان نهاد رسـمی قیمت گذاري براي محصولات فوق الذکر نام برد.
وی اظهار داشت:‌ باپیگیري صورت گرفته از نهاد فوقت اکنون تاییدیه اي مبنی بر کاهش قیمت بصورت رسمی دریافت نشده است.
وی تصریح کرد:‌ در صورت دریافت تاییدیه و ابلاغ کاهش بهاي کالاي فوق الاشاره مراتب جهت بهره برداري وشفاف سازي ارائه خواهدشد.

  • منبع خبر : کدال