گزارش عملکرد ماهانه مربوط به تیرماه 1401 شیران در حالی منتشر شد که ارزش کل فروش محصولات بالغ بر 6،710 میلیارد ریال گردیده است . 58% از این مبلغ (معادل 3،930 میلیارد ریال ) سهم فروش های صادراتی بوده و سهم فروشهام داخلی بالغ بر 2،780 میلیارد ریال میباشد.

به گزارش بورس امروز، گزارش عملکرد ماهانه مربوط به تیرماه 1401 شیران در حالی منتشر شد که ارزش کل فروش محصولات بالغ بر 6،710 میلیارد ریال گردیده است . 58% از این مبلغ (معادل 3،930 میلیارد ریال ) سهم فروش های صادراتی بوده و سهم فروشهام داخلی بالغ بر 2،780 میلیارد ریال میباشد.
از سوی دیگر ارزش فروش تیرماه سال جاری در مقایسه با ارزش فروش تیرماه گذشته (4،087 میلیارد ریال )، رشد 64 درصدی را نشان میدهد .حجم فروش محصولات نیز در تیرماه سال جاری به عدد 17 هزار تن بالغ گشته است که در مقایسه با حجم فروش محصولات در تیرماه سال گذشته (13 هزار تن )، با رشد 30 در صدی همراه گردیده است .
با احتساب میزان فروش تیرماه, ارزش کل فروش 7 ماهه سپری شده سال مالی 1401، به عدد 35،300 میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (32،311 میلیارد ریال) با رشد 9 درصدی همراه بوده است .
از لحاظ مقداری, حجم فروش محصولات در 7 ماهه مورد گزارش 105 هزار تن بوده است که در حدود 60 هزار تن آن سهم فروش محصولات در بازارهای داخلی و 45 هزار تن آن سهم فروش در بازارهای هدف وصادراتی شرکت بوده است .