احمد غريوى مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى به همراه مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان اصفهان، معاون روابط كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان و جمعی از کارشناسان روابط کار و مأمورین تحقیق استان اصفهان از فولاد مبارکه بازدید نمود.

به گزارش بورس امروز، خوشحالیم که فرصتی دست داد تا از نزدیک با عملکرد کارکنان این شرکت آشنا شویم و قدردان زحمات ایشان باشیم. چراکه تولید در رونق اقتصادی جامعه نقش مهمی دارد.

میثم مداحى مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان اصفهان: فولاد مباركه قطب توليد صنعت فولاد كشور است، با بازديد از اين صنعت مهم می‌توانیم حقیقت آنچه در صنعت به وقوع می‌پیوندد را نصب العين خود قرار دهيم.
در سالى كه يكى از مهم‌ترين شعارهاى آن توليد است برنامه‌ريزى كرديم تا بازرسين محيط كار قسمت توليد را از نزديك ببينند تا درروند رسيدگى به پرونده‌ها تسهيل شده و كيفيت، دقت و سرعت رسيدگى‌ها افزايش پیدا نکند