شرکت های پردیس، اتکام و شرنگی مجوز افزایش سرمایه خود رااز سازمان بورس دریافت کردند.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت سرمایه شرکت سرمايه گذاري پرديس مجوز افزایش سرمایه 700 میلیارد ریالی خود را دریافت کرد.

بر این اساس سرمایه شرکت سرمایه گذاری پردیس از 2 هزار و 300 میلیارد ریال به سه هزار میلیارد ریال افزایش می یابد. منابع تامین مالی این فزایش سرمایه این افزایش سرمایه 30 درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالي صورت خواهد پذیرفت.

همچنین شرکت بيمه اتکايي امين، در پی کسب مجوز از سازمان بورس، سرمایه خود را از 5 هزار میلیارد ریال به 8 هزار میلیارد ریال افزایش می دهد.
در تامین منابع این افزایش سرمایه 3 هزار میلیارد ریالی شرکت بیمه اتکایی امین، 2 هزار و 280 میلیارد ریال آن را از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، و 720 میلیارد دیگر آن را از محل سایر اندوخته‌ها تامین خواهد کرد.

این افزایش سرمایه به منظور اصلاح ساختار مالي در سرمایه این شرکت بیمه ای اعمال خواهد شد.
و در نهایت شرکت صنعتي و شيميايي رنگين نیز موفق به کسب مجوز افزایش سرمایه 400 میلیارد ریالی خود شد.

بر این اساس شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین سرمایه خود را از 100 میلیارد ریال به 500 میلیارد ریال افزایش می دهد. منابع مالی این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و به منظور اصلاح ساختار مالي و تامين سرمايه در گردش حاصل خواهد شد. در کسب مجوز این افزایش سرمایه اعلام شده است که مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ 500 میلیارد ریال به یک هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته، موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدّت 2 سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.