شرکت بورس کالا از معافیت مالیاتی 384 هزار میلیارد ریالی برخوردار شد.

به گزارش بورس امروز؛ حامد سلطانی نژاد مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران به اعمال نرخ مالیاتی به سود تقسیم نشده انتقالی به حساب سرمایه به موجب موضوع بند “ف” تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 اشاره کرد.
وی اظهارداشت: پیرو تصویب افزایش سرمایه این شرکت در مجمع فوق العاده ای که در 26 تیرماه 1401 برگزار شد، مقرر گردید که مبلغ 2.487 میلیارد ریال از محل سود انباشته به سرمایه این شرکت منتقل گردد.
مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران ادامه داد: آثار ناشی از اعمال معافیت مذکور کاهش مالیات عملکرد سال 1400 این شرکت به میزان 384.143 میلیارد ریال برآورد می گردد.
وی قطعیت این امر را منوط به رسیدگی سازمان امور مالیاتی به دفاتر سال 1400 این شرکت دانست.

  • منبع خبر : کدال