مدیر سرمایه گذاری گروه مالی ملت گفت: با عدم شفافیت در سیاست های بانک مرکزی در نرخ بهره بین بانکی از تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بازار سرمایه نکاهیم.

سیروان امینی مدیر سرمایه گذاری گروه مالی ملت در مصاحبه با خبرنگار بورس امروز  از افزایش نسبی نرخ بهره بین بانکی به عنوان عاملی نام برد که می تواند سبب کاهش تمایل و رغبت سرمایه گذاران برای ورود منابعشان به بازار سرمایه شود و بازار را دچار تلاطم نماید.

وی اظهارداشت: در شرایطی که تمایل سرمایه گذاران به ورود منابع خود در بازاری برخوردار از نرخ ریسک و یا بهره کمتری است، افزایش نرخ بهره بین بانکی می تواند شرایط مناسبی را برای بازار سرمایه فراهم نمی سازد.

وی رشد تدریجی و پله ای نرخ بهره بین بانکی از سوی بانک مرکزی را جذاب ندانست و گفت: شفافیت سیاستها برای بازار وضعیت مطلوبتری را به ارمغان می آورد و سرمایه گذاران به تدریج با اطلاع از این روند، تصمیم به خروج منابع خود از این بازار به صورت پله ای می کنند. اعلام شفاف سیاست های بانک مرکزی در نرخ بهره بین بانکی سبب می شود تا در صورت تمایل، سرمایه گذاری به خروج منابع خود از بازار سرمایه، این منابع به یکباره از بازار خارج شود تا به این واسطه بازار هم شرایط خود را بهتر متوجه شود.

مدیر سرمایه گذاری گروه مالی ملت گفت: افرادی که تمایل به ماندن و یا خروج از این بازار را دارند باید از وضعیت بازار سرمایه آگاه باشند. و عاملی همچون نرخ بهره بانکی نباید سبب ایجاد تلاطم و یا عدم انگیزه در سرمایه گذارهای افراد در  بازار سرمایه شود.