شرکت سرمایه گذاری صدر تامین در سال 1378 تاسیس شد و در 9 اردیبهشت 1398 با نماد "تاصیکو" در بازار دوم بورس عرضه اولیه شد.

به گزارش بورس امروز، شرکت سرمایه گذاری صدر تامین در سال 1378 تاسیس شد و در 9 اردیبهشت 1398 با نماد “تاصیکو” در بازار دوم بورس عرضه اولیه شد. تاصیکو متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و در اساس به منظور اداره بهینه و تخصصی واحدهای اقتصادی تامین اجتماعی تاسیس شده است. فعالیت اصلی تاصیکو سرمایه گذاری در گروه فلزات است؛ و مالک 5.3 درصد فملی، 8.2 درصد ومعادن، 2.2 درصد فولاد می‌باشد و در شرکت فباهنر با 77.1 درصد سهام کنترلی شرکت را در اختیار دارد.

نماد تابلو سهامدار اصلی گروهسرمایه
تاصیکوبازار دوم بورستامین اجتماعیاستخراج کانه‌های فلزی 31000000

(میلیون ریال)

آخرین قیمتارزش بازارNAVP/Nسال تاسیس
10220

(ریال)

31496

(میلیارد تومان)

14913

(ریال)

68.11378

 

 

مجامع شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت صنایع ملی مس تا انتهای تیرماه برگزار خواهد شد و میزان تقسیم سود هر یک از این شرکتها برای شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بسیار حائز اهمیت است. ومعادن باید بر اساس تقسیم سود مجامع سنگ آهنی ها، گزارش 12ماهه خود را تعدیل و پس از آن به مجمع برود. طبعا فولاد مبارکه نیز با توجه به تقسیم سود ومعادن، عدد سود سال 1400 خود را نهایی می کند. به نظر میرسد با توجه به خوشبینی هایی که درخصوص میزان تقسیم زیر مجموعه ها در مجامع پیشرو وجود دارد. تاصیکو حدودا بین 160 الی 170 تومان سود برای سال 1400 محقق خواهد کرد. که با توجه به سیاست تقسیم سود حدود90  درصدی مجموعه در سالهای قبل P/D این سهم برای سرمایه گذاران جذاب خواهد شد.

خالص ارزش روز دارایی های تاصیکو

ارزش روز پرتفوی بورسی تاصیکو 42100 میلیارد تومان است و مازاد ارزش پرتفوی بورسی معادل 37500 میلیارد تومان می‌باشد. طبق برآورد ما ارزش روز پرتفوی غیر بورسی 4100 میلیارد تومان لحاظ شده است و مازاد ارزش پورتفوی غیر بورسی 3680 میلیارد تومان می‌باشد. بر این اساس خالص ارزش روز هر سهم تاصیکو 1491 تومان است که در حال حاضر 68 درصد NAV در حال معامله می‌باشد.

 

بررسی خالص ارزش روز دارایی های تاصیکو مورخ: 21/4/1401
حقوق صاحبان سهام50,245,910
مازاد پرتفوی بورسی375,245,579
مازاد پرتفوی غیر بورسی36,802,212
خالص ارزش دارایی های شرکت462,293,701
ارزش دفتری هر سهم1,621
سرمایه31,000,000
قیمت هر سهم10160
NAV14,913
P/N68/1%