مدیرعامل تامین سرمایه کاردان خطاب به سهامداران غیر حرفه ای گفت: در زیان دست به فروش نزنید.

احسان مرادی مدیر عامل تامین سرمایه کاردان در مصاحبه با خبرنگار بورس امروز در خصوص افرادی که سهام پرتفویشان با زیان همراه است، گفت: به همه سهامداران توصیه می کنم که از مدیریت های حرفه ای موجود در بازار که ابزار آن در حال حاضر به اندازه کافی در بازار وجود دارد، نهایت استفاده را داشته باشند.

وی از صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردان ها به عنوان این ابزارهای حرفه ای موجود در بازار سرمایه نام برد و ادامه داد: در این نهادها مدیران فعالی وجود دارند که می توانند پرتفو را به صورت حرفه ای مدیریت کنند و در برای پرتفوهای زیان ده هم چاره ای خواهند اندیشید.

مدیر عامل تامین سرمایه کاردان به تجربه خود در بازار سرمایه اشاره کرد که بر اساس این تجربه، فروش سهام با زیان را به سهامدارانی که در حفظ پرتفوی خود دچار تردید شده اند، پیشنهاد نمی کند.

وی به سهامداران توصیه کرد که در صورت خرید سهام بر اساس دارایی خود و قرار داشتن در حاشیه ضرر، مبادرت به حفظ و نگهداری سهام خود نمایند.

وی معتقد است: برخی سهام که از نظر کارشناسان از پتانسیل رشد برخوردار نیستند رشد آنها در دوره های 2 تا  3 ساله رخ می دهد لذا سهامداران می توانند این سهام خود را با زیان کمتر و یا حتی در برخی موارد با سود به فروش رسانند.

مرادی خطاب به سهامداران غیر حرفه ای گفت: در زیان دست به فروش نزنید.