بیمه البرز در 3ماهه اول سال نسبت به دوره مشابه در سال گذشته توانسته حدود 15 درصد در حق بیمه صادره و 112 درصد در دریافت خسارت پرداختی رشد یابد.

به گزارش بورس امروز، شرکت بیمه البرز با سرمایه ای معادل با 28 هزار میلیارد و 848 میلیون و 856 هزار ریال در 12 ماهه 1400 توانست درآمدی معادل با 56 هزار میلیارد و 763 میلیون و 444 هزار ریال کسب کند که نسبت به دوره مشابه سال گذشته از رشد حدود 58 درصدی برخوردار بوده استو در سال 1399 این شرکت بیمه ای از درآمد حدود 36 هزار میلیارد و 485 میلیون و 315 هزار ریالی برخوردار  بوده است.

سود خالص این شرکت در دوره 12 ماهه سال 1400، 11 هزار میلیارد و 46 میلیون و 617 هزار ریال بوده است.

 

  • گزارش فصل بهار

این شرکت بیمه ای در 3 ماهه ابتدایی سال جاری از حق بیمه صادره ای معادل با 17 هزار میلیارد و 184 میلیون و 482 هزار ریال برخوردار بود. خسارت پرداختی نیز در همین دوره 10 هزار میلیارد و 549 میلیون و 492 هزار ریال بود. از کل حق بیمه صادره این شرکت در فصل بهار 1401، 27 درصد به رشته درمان، 23 درصد به رشته بیمه شخص ثالث، 11 درصد به آتش سوزی، 8 درصد به رشته مسئولیت، 7 درصد به بدنه خودرو و مابقی به سایر رشته تعلق دارد.  از کل خسارت پرداختی نیز 70 درصد به رشته درمان، 9 درصد به رشته ثالث و مابقی به سایر رشته های در حیطه فعالیت این شرکت اختصاص یافته است.

بیمه البرز در دوره 3 ماهه ابتدایی سال گذشته 14 هزار میلیارد و 895 میلیون و 22 هزار ریال حق بیمه صادر و 4 هزار میلیارد و 971 میلیون و 952 هزار ریال خسارت پرداختی داشته است.  از کل حق بیمه صادره، 40 درصد به رشته درمان، 20 درصد به رشته ثالث اجباری، و مابقی به سایر رشته ها و از کل خسارت پرداختی، 53 درصد به درمان و 16 درصد به ثالث اجباری و مابقی به سایر رشته تعلق داشته است.

این شرکت توانسته حدود 15 درصد در حق بیمه صادره رشد یابد. در این میان خسارت پرداختی این شرکت بیمه ای نیز 112 درصد افزایش داشته است.

 

  • دوره یکماهه منتهی به خرداد

در یکماهه خرداد 1401، حق بیمه صادره این شرکت 6 هزار میلیارد و 580 میلیون و 187 هزار ریال بوده است که بیشترین آن به رشته های بیمه درمان با 28 درصد و بیمه ثالث اجباری با 24 درصد تعلق داشته است. در حالیکه در یکماهه خرداد سال گذشته حق بیمه صادره این شرکت 3 هزار میلیارد و 771 میلیون و 56 هزار ریال بوده که 22 درصد آن به رشته درمان و 30 درصد به ثالث اجباری تعلق داشته است.

همچنین خسارت های پرداختی بیمه البرز در یک ماهه خرداد سال گذشته معادل با 2 هزار میلیارد و 201 میلیون و 97 هزار ریال بوده که با افزایش حدود 63 درصدی در یکماهه خرداد سال جاری تا 3 هزار میلیارد و 586 میلیون و 58 هزار ریال رسیده است.