فلسفه شکل گیری دو صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه حمایت از بازار سرمایه در شرایط بحرانی بود. اما آنچه که مشاهده می شود عدم تحقق این اهداف به واسطه عملکرد صندوق های مزبور است. در این میان باید به دخالت دولت در بازار سرمایه اشاره کرد که این دخالت ها به هر طریقی صحیح نیست و دولت باید طبق تجربیات گذشته با اجتناب از دخالت در بازار سرمایه، تنها به نظارت و سیاست گذاری در  بازار بپردازد.

به گزارش بورس امروز، فلسفه شکل گیری دو صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه حمایت از بازار سرمایه در شرایط بحرانی بود. اما آنچه که مشاهده می شود عدم تحقق این اهداف به واسطه عملکرد صندوق های مزبور است. در این میان باید به دخالت دولت در بازار سرمایه اشاره کرد که این دخالت ها به هر طریقی صحیح نیست و دولت باید طبق تجربیات گذشته با اجتناب از دخالت در بازار سرمایه، تنها به نظارت و سیاست گذاری در  بازار بپردازد.

لذا با توجه به عدم شفافیت در عملکرد این صندوق های حمایتی، نمی توان اظهار نظر خاصی در خصوص آن ها در بازار ارائه داد. برای هر گونه اظهار نظر در این حوزه از سوی فعالان بازار سرمایه ابتدا باید عملکرد صندوق ها به شفافیت لازم برسد. اما در نگاه کلی می توان گفت که عملا این صندوق در بازار موفق نبوده اند. به عنوان مثال با ریزش بازار سرمایه در سال 1399، بارها صندوق تثبیت در حمایت های خود از بازار به سمت سهام شاخص ساز حرکت کرده است؛ اگرچه شاید به صورت موقت موفق به کمک به بازار شده است، اما در خصوص حمایت از سهامدار خرد به هیچ عنوان موفق عمل ننموده است و تنها توانست شاخص سازی در بازار را ایجاد نماید. از سوی دیگر این صندوقها در حمایت از بازار  سرمایه با سهامدار عمده سهم های بزرگ نیز به واسطه عدم شکل گیری رانت هماهنگ نبودند.

  • نویسنده : محسن ایرانشاهی - کارشناس بازار سرمایه
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز