"پردیس" مرحله دوم افزایش سرمایه خود را اعمال می کند.

به گزارش بورس امروز؛ پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمايه گذاري پرديس در 15 آبان ماه 1400 و اختیار تفویض شده به هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه، این شرکت مرحله دوم افزایش سرمایه خود را انجام می دهد.
بنا به تصمیمات مجمع این شرکت در آبان ماه سال گذشته، مقرر شد تا سرمایه “پردیس” ازیک هزار و 250 میلیارد ریال به سه هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یابد. این افزایش سرمایه به منظور اصلاح ساختار مالي و جلوگيري از خروج نقدينگي صورت می پذیرد.
در این راستا مرحله دوم این افزایش سرمایه از 2 هزار و 300 میلیارد ریال به 3 هزار میلیارد ریال در سرمایه این شرکت اعمال می شود.
این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالي و جلوگيري از خروج نقدينگي صورت می پذیرد.

  • منبع خبر : کدال