مجتمع پتروشیمی خارك در جزیره خارگ واقع است. این جزیره با بافتی مرجانی همچون کاسه سنگ پشت از شمال غربي خلیج فارس سر از آب بیرون آورده است. جزیره خارگ حدود 57 کیلومتری شمال غربی بوشهر واقع و از لحاظ تقسیمات کشوری از توابع این استان محسوب می شود.

به گزارش بورس امروز؛ مجتمع پتروشیمی خارك در جزیره خارگ واقع است. این جزیره با بافتی مرجانی همچون کاسه سنگ پشت از شمال غربي خلیج فارس سر از آب بیرون آورده است. جزیره خارگ حدود 57 کیلومتری شمال غربی بوشهر واقع و از لحاظ تقسیمات کشوری از توابع این استان محسوب می شود.

 

  • موضوع فعالیت شرکت

موضوع شرکت احداث، راه اندازي و بهره برداري کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش و صدور انواع مختلف محصولات پتروشیمی ماننـد گـوگرد، بوتـان، پروپـان ، پنتـان و مـواد نفتـی سنگین تر، متانول و هر نوع مواد حلقوي نفتی یا خطی و هر نوع مـاده شـیمیایی مشـابه، بهـره بـرداري کارخانـه (تولیدات گوگرد، پروپان، بوتان، پنتان) با ظرفیت اسمی 430 هزارتن از ابتداي آبان سـال 1348 آغـاز گردیـد، عملیـات اجرائی طرح متانول اول خارك از سال 1373 توسط شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به عنوان مجري طـرح آغاز و درتاریخ 1378/12/15 با ظرفیت اسمی 660 هزارتن محصـول در سـال در دوشـیفت کـاري بـه بهـر ه بـرداري رسیده است.

 

  • ترکیب سهامداری شرکت
سهامداران عمدهدرصد
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا39.32
شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی18.57
صندوق بازنشستگی کشوری12.55
صندوق بازنشستگی،وظیفه،ازکارافتادگی10.41
شرکت پتروشیمی فن آوران4.32
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا3.6
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی1.1

 

  • مقدار تولید شخارک

از مزیت های فرآیند تولید پتروشیمی خارک می توان به گاز ترش  اشاره کرد. در فرآیند پالایش گاز ترش، گازهای غنی مثل متانول، بوتان، پروپان و پنتان تولید می­ شود. گوگرد حاصل از پالایش گاز ترش نیز به فروش می ­رسد.

 

مقدار تولیدمحصولواحد13981399140014011402
متانولتن603,222637,133625,439619,517623,534
بوتانتن90,39696,475108,264103,394104,045
پروپانتن75,43275,76977,90179,27081,255
پنتانتن73,99971,59583,49477,17780,264
گوگردتن133,88472,68386,839111,551112,914

 

  • مفروضات تحلیل

 

مفروضات14001401
نرخ دلار(ریال)280,000325,000
تورم35%40%
نرخ مالیات15%15%
نرخ رشد حقوق و دستمزد55%45%
متانول(تن/دلار)330330
بوتان(تن/دلار)630680
پروپان(تن/دلار)635670
پنتان(تن/دلار)625660

 

  • بهای تمام شده

  

بهای تمام شدهواحد13981399140014011402
مواد مستقيم مصرفيمیلیون ریال6,782,51513,672,87245,731,70543,132,81043,132,810
دستمزدمستقيم توليدمیلیون ریال45913869640022343933463309.25021798.27
سربارتوليدمیلیون ریال4,489,5746,646,15713,273,07417,559,39020,656,200
جمعمیلیون ریال11,731,22721,015,42961,239,17264,155,50968,810,808

 

  • سود و زیان برآوردی

برمبنای مفروضات گفته شده میزان سود کارشناسی سال های 1402و 1401 برابر به شرح جدول زیر است:

 

دوره مالی13981399140014011402
فروش26,193,14551,706,44993,012,073108,286,650131,228,341
بهای تمام شده کالای فروش رفته-11,291,404-18,569,571-55,828,094-64,155,509-68,810,808
سود (زیان) ناخالص14,901,74133,136,87837,183,97944,131,14162,417,534
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی-3,583,454-9,611,879-9,757,345-14,853,314-22,931,007
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی6,812,3968,661,5481,643,2565,039,0463,876,189
سود (زیان) عملیاتی18,130,68332,186,54729,069,89034,316,87343,362,716
هزینه های مالی00000
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی3,319,2611,663,1781,911,5652,872,8943,303,828
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات21,449,94433,849,72530,981,45537,189,76746,666,544
مالیات-7,191-30,982-1,981,403-5,578,465-6,999,982
سود (زیان) خالص21,442,75333,818,74329,000,05231,611,30239,666,562
سرمایه6,000,0006,000,0006,000,0006,000,0006,000,000
سود هر سهم پس از کسر مالیات3,5745,6364,8335,2696,611

 

 

  • نویسنده : محمدرضا بابائی ام آّباد - تحلیلگر بازارسرمایه