شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 36.6 درصد از سهام شرکت نایل ایران را طی مزایده واگذار می کند.

به گزارش بورس امروز؛ ارزش پایه سهام قابل واگذاری در این مزایده 32 میلیارد و 267 میلیون ریال اعلام شده است که برای شرکت در مزایده متقاضیان باید 3 میلیارد و 227 میلیون ریال را سپرده کنند.
بر این اساس ارزش پایه هر سهم در این مزایده 55 هزار و 99 ریال تعیین شده است.
این مزایده امروز چهارشنبه اول تیر 1401 برگزار می شود که زمان بازگشایی پاکات مزایده نیز ساعت 15 روز دوشنبه 13 تیر 1401 اعلام شده است.

  • منبع خبر : کدال