در شرکت نفت پارس، برای دوره یکماهه منتهی به پایان اردیبهشت سال 1401، مبلغ فروش داخلی این شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه که یک دوره دو ماهه را طی نموده است معادل بوده با 5 هزار میلیارد و 235 میلیون و 868 هزار ریال که نسبت به دوره  ماهه مشابه در سال گذشته که معادل بوده با 3 هزار میلیارد و 107میلیون و 333 هزار ریال، با رشدی در حدود 68درصد همراه شده است.

به گزارش بورس امروز، در شرکت نفت پارس، برای دوره یکماهه منتهی به پایان اردیبهشت سال 1401، مبلغ فروش داخلی این شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه که یک دوره دو ماهه را طی نموده است معادل بوده با 5 هزار میلیارد و 235 میلیون و 868 هزار ریال که نسبت به دوره  ماهه مشابه در سال گذشته که معادل بوده با 3 هزار میلیارد و 107میلیون و 333 هزار ریال، با رشدی در حدود 68درصد همراه شده است.

حجم فروش داخلی این شرکت در طی 2 ماه ابتدایی سال 1401، 15 میلیون و 590 هزار و 246 لیتر بعلاوه گیلوگرم بوده است چرا که واحدهای روغن پایه، استرکت، اسلاک وکس، پارافین و گریس کیلوگرم  و واحدهای روغم موتور دیزلی، روغن موتور بنزینی، روغن های صنعتی، روغن دنده و ضد یخ لیتر است. همچنین حجم فروش این شرکت در این دوره مشابه در سال 1400 معادل بوده با 14 میلیون و 902 هزار و 163 کیلیوگرم بعلاوه لیتر.

از کل حجم فروشی که از ابتدای سال مالی جاری تا پایان اردیبهشت سال 1401، که حاصل از فروش داخلی این شرکت بوده است، حدود 31 درصد به روغن موتور دیزلی، 19 درصد به روغن موتور بنزینی، 15 درصد به روغن های صنعتی، 14 درصد به اسلاک وکس و مابقی به فروش سایر محصولات شرکت اختصاص یافته. در نتیجه بیشترین حجم فروش داخلی متعلق به روغن موتور دیزلی و بعد از آن به روغن صنعتی خواهد بود. در دوره مشابه در سال 1400، سهم حجم فروش داخلی محصول روغن موتور بنزینی حدود 29 درصد و سهم روغن صنعتی نیز در حدود 19 درصد بوده، در حالیکه بیشترین حجم فروش در سال گذشته از کل فروش داخلی به محصول روغن موتور بنزینی با حدود 29 درصد تعلق داشته است.

فروش صادراتی

مبلغ فروشی که این شرکت از صادرات محصولات خود در دوره 2 ماهه منتهی به اردیبهشت 1400 کسب نموده 5 هزار میلیارد و 739 میلیون و 912 هزار ریال بوده که با رشدی حدود 34 درصد در سال جاری به 7 هزار میلیارد و 687 میلیون و 998 هزار ریال افزایش یافته است و همچنین اثرگذارترین محصول در ایجاد این مبلغ فروش در سال جاری با حدود 58 درصد به اکسترکت و بعد از 37 درصد به روغن پایه تعلق دارد. در دوره 2 ماهه ابتدایی سال 1400 از کل فروش صادراتی محصولات این شرکت حدود 49 درصد به فروش روغن پایه و 44 درصد به اکسترکت متعلق بوده.

دوره یکماهه منتهی به اردیبهشت 1401

در دوره یکماهه اردیبهشت 1401، درآمد فروش این شرکت نفتی 6 هزار میلیارد و 714 میلیون و 787 هزار ریال بوده که حدود 45 درصد آن به فروش داخلی و 55 درصد آن به فروش صادراتی تعلق داشته است. این شرکت در یکماهه اردیبهشت سال گذشته درآمدی که از فروش محصولات خود حاصل میکند برابر بوده با 4 هزار میلیارد و 67 میلیون و 523 هزار ریال.

میزان تولیدات این شرکت در طول این دوره یکماهه در سال جاری 23 میلیون و 947 هزار و 126 کیلوگرم بعلاوه لیتر بوده در حالیکه در دوره مشابه در سال گذشته میزان تولیدات مساوی بوده با 29 میلیون و 916 هزار و 227 کیلوگرم بعلاوه لیتر.

در طول دوره یکماهه منتهی به اردیبهشت سال 1401، از کل مبلغ فروش حدود 29 درصد به فروش صادراتی اکسترکت، و 22 درصد به فروش صادراتی روغن پایه اختصاص یافته که نرخ فروش هر لیتر اکسترکت در طول این دوره 139 هزار و 633 ریال و هر لیتر روغن پایه 250 هزار و 537 ریال بوده است.