بیمه پاسارگاد از محل سود انباشته 90 درصد افزایش سرمایه میدهد.

به گزارش بورس امروز؛ پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه پاسارگاد در دهم آبان ماه سال گذشته، افزایش سرمایه این شرکت از 20 هزار و 412 میلیارد ریال به 81 هزار و 648 میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت.

مقرر شد که این افزایش سرمایه از محل سود انباشته، سایر اندوخته ها به منظور حفظ نسبت توانگري مطلوب شرکت و به تبع آن حفظ مجوز قبولي اتکايي صورت گیرد.
در انجام مرحله دوم افزایش سرمایه مزبور، سرمایه شرکت بیمه پاسارگاد از 30 هزار و 618 میلیارد ریال به 58 هزار و 174 میلیارد و 200 میلیون ریال افزایش می یابد.

این افزایش سرمایه از محل سود انباشته، سایر اندوخته ها به منظور حفظ نسبت توانگري مطلوب شرکت و به تبع آن حفظ مجوز قبولي اتکايي انجام می پذیرد.

  • منبع خبر : کدال