در جدیدترین شماره فصلنامه علمی و پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، توسط دکتر محمدحسن ترابی و همکاران بررسی شد: شناسایی تأثیر ایجاد کسب‌وکارهای زایشی بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار.

به گزارش بورس امروز، به منظور سنجش کارآفرینی سازمانی از دو مؤلفه سرمایه‌گذاری در خطوط جدید تولید در قالب شرکت‌های زایشی درون سازمانی و مشارکت با شرکای تجاری در قالب شرکت زایشی مشارکتی و برای سنجش عملکرد مالی از بازده دارایی شرکت‌ها استفاده شده است.

تجزیه و تحلیل داده‌ها از برازش مدل‌های رگرسیون داده‌های تلفیقی استفاده شده و نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که فعالیت‌های کارآفرینانه سازمانی در قالب سرمایه‌گذاری در خطوط جدید تولید و مشارکت با شرکای تجاری در راستای سرمایه گذاری‌های مشترک در تولید محصولات جدید تأثیر مستقیم و معناداری بر روی بازده دارایی شرکت‌ها دارند.

از این رو ایجاد کسب و کارهای زایشی درونی و مشارکتی با عملکرد مالی شرکت‌ها رابطه مستقیم و معناداری داشته است.

  • منبع خبر : تسنیم