اجرای طرح نهضت ملی مسکن درساخت یک میلیون واحد مسکونی به حدود 20 میلیون تن سیمان نیاز است. مقدار ظرفیت تولید سیمان کشور  در حال حاضر 88.7 میلیون تن است.

به گزارش بورس امروز، اجرای طرح نهضت ملی مسکن درساخت یک میلیون واحد مسکونی به حدود 20 میلیون تن سیمان نیاز است. مقدار ظرفیت تولید سیمان کشور  در حال حاضر 88.7 میلیون تن است.

سال گذشته میزان مصرف سیمان داخلی حدود 58 میلیون تن بود که حدود 30 میلیون تن دیگر برای ظرفیت سازی فضا داریم. وظیفه کارخانجات سیمان کمک به طرح نهضت ملی مسکن برای به نتیجه رسیدن سریعتر این طرح است.

در این میان کاهش برق و گاز مصرفی به عنوان یک مشکل سرراه تولید در این صنعت قرار گرفته است. این صنعت و دیگر صنایع عموما در تابستان  با مشکل کمبود برق و در زمستان  با کمبود گاز مواجه است. از تیرماه سال گذشته محدودیت مصرف برق آغاز شد و تا 25 شهریور ماه ادامه داشت. در سال جاری این محدودیت از 15 خرداد شروع شده است و  سبب کاهش تولید، کمبود نقدینگی و زیان هنگفتی کارخانجات سیمانی می گردد.

در این کاهش تولید، هزینه های ثابت، همچنان  پابرجا هستند و شرکت ها باید قادر به پوشش این هزینه ها باشند. باید با مشارکت قرار دادن متولیان صنعت سیمان در اتخاذ اینگونه تصمیمات، موجبات بروز کمترین آسیب به صنعت شویم. در واقع با برنامه ریزی در پی مشارکت صنعت، با کاهش مشکلات، زیان حاصل را به کمترین حد خود رساند.

مادامی که هزینه ها افزایش می یابد برای پابرجا بودن صنعت، باید برنامه ای برای پوشش هزینه ها ایجاد نمود؛ این امر با حمایت از صنعت و یا اجازه افزایش قیمت به صنعت حاصل خواهد شد. با این توضییح که افزایش 35 درصدی هزینه های حمل، افزایش  35 درصدی هزینه مواد را در بر دارد؛ بر این اساس این افزایش نرخ ها باید در قیمت سیمان لحاظ گردد تا این هزینه مازاد پوشش داده شود.

سال گذشته هزینه گاز با عوارض 130 تومانی همراه بود. در سال جاری این هزینه به رقم به 652 تومان افزایش یافته است. این افزایش نرخ در هزینه گاز رقم بسیار بالایی است که با افزایش چند برابری هزینه های این صنعت، سبب خروج نقدینگی از شرکت خواهد گردید. همچنین عوارض صادراتی حدود 5 درصدی نیز مشکلاتی را در حیات و سودآوری شرکت ها در بر دارد. لذا نوسازی و ادامه حیات شرکت های سیمانی ها یا از طریق افزایش قیمت سیمان و یا حمایت بیشتر دولت از صنعت امکان پذیر خواهد بود.

  • نویسنده : سید عباس حسینی-مدیر عامل سیمان تهران
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز