در پی الزام بیمه مرکزی، بیمه زندگی خاورمیانه سرمایه خود را افزایش می دهد.

به گزارش بورس امروز؛ مدیرعامل بیمه زندگی خاورمیانه الزام بیمه مرکزی مبنی بر افزایش سرمایه این شرکت تا مبلغ 2،400 میلیارد ریال را مورد اشاره قرار داد.
مهدی نوروزی اظهار داشت: در پی این الزام اختیار انجام افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی فوق العاده در 20 آذرماه 1400 به هیات مدیره شرکت تفویض شد.
وی ادامه داد: بر این اساس شرکت قصد دارد تا پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، نسبت به انجام افزایش سرمایه از مبلغ 2،200 میلیارد ریال به مبلغ 2،400 میلیارد ریال از محل سود انباشته اقدام نماید.

  • منبع خبر : کدال