برای تکمیل پروژه کیش پدیده شاندیز سرمایه گذار جذب می شود.

به گزارش بورس امروز، مدیرعامل شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز خبر از انتشار آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار برای پروژه کیش داد که در راستای در پی سیاست های گروه شرکت های پدیده در سال 1401 انجام شده است.
سعید ورودی سیاست های گروه شرکت های پدیده شاندیز در سال 1401 را فعال نمودن پروژه های نیمه تمام و استفاده بهینه از دارایی های شرکت های گروه، اعلام نمود.
وی ادامه داد: در این راستا به منظور جذب سرمایه گذار و اجرای پروژه در قالب مشارکت مدنی برای پروژه کیش که تحت مالکیت شرکت بین المللی پدیده شاندیز کیش است، انتشار فراخوان صورت گرفت.