غکورش به منظور جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت، افزایش سرمایه می دهد.

به گزارش بورس امروز؛ هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کورش به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد افزایش سرمایه 500 درصدی داد.
بر اساس این پیشنهاد سرمایه غکورش به میزان 12 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد.
در این افزایش سرمایه، سرمایه شرکت صنعت غذایی کورش از 3 هزار میلیارد ریال به 15 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد.
این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و به منظور اصلاح ساختار مالي و جلوگيري از خروج وجه نقد به منظور تامين سرمايه در گردش صورت خواهد گرفت.
گزارش هیئت مدیره جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی شرکت ارسال شده است.