آمار معاملات بورس کالای شرکت های مهم صنعتی حاضر در بورس اوراق بهادار در هفته منتهی به هشتم خرداد ماه 98.

محمد هادی حمیدی کارشناس بازار سرمایه،به گزارش عرضه های بورس کالا پرداخته است.

مس کاتد ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۳۰۰۰ تن ،مقدار معامله: ۳۰۰۰ تن ،قیمت پایه: ۶۳۵۰۴۴ ریال (%۳+) ،بالاترین قیمت: ۶۳۵۰۴۴ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۶۳۵۰۴۴ ریال ،ارزش معامله: ۱۹۰۵۱۳۲ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۳.۱۱

مس مفتول ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۱۲۰۰ تن ،مقدار معامله: ۱۰۰۰ تن ،قیمت پایه: ۶۶۴۳۵ ریال (٪۱۰-) ،بالاترین قیمت: ۶۶۲۷۱۵ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۶۶۰۹۱۴ ریال ،ارزش معامله: ۶۶۰۹۱۴ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۳.۱۲

شمش ایرالکو

مقدار تقاضا: ۳۸۶۰ تن ،مقدار معامله: ۱۵۰۰ تن ،قیمت پایه: ۲۰۷۶۷۳ ریال (٪۳+) ،بالاترین قیمت: ۲۴۴۷۰۹ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۲۴۱۸۵۳ ریال ،ارزش معامله: ۳۶۲۷۸۰ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۳.۱۳

شمش معدنی و صنعتی چادرملو

مقدار تقاضا: ۳۰۰۰۰ تن ،مقدار معامله: ۱۶۰۰۰ تن ،قیمت پایه: ۳۵۰۵۲ ریال (٪۳.۵+) ،بالاترین قیمت: ۳۹۵۵۹ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۳۹۲۷۹ ریال ،ارزش معامله: ۶۲۸۴۶۸ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۳

سبد میلگرد فولاد خراسان

مقدار تقاضا: ۳۴۲۵۴ تن ،مقدار معامله: ۱۰۱۲۰ تن ،قیمت پایه: ۳۹۳۸۴ ریال ،بالاترین قیمت: ۴۳۹۹۹ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۴۳۳۱۹ ریال ،ارزش معامله: ۴۳۸۳۹۰ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۳.۱۸ و ۹۸.۳.۲۰

شمش فولاد خوزستان

مقدار تقاضا: ۵۲۰۰۰ تن ،مقدار معامله: ۳۰۰۰۰ تن ،قیمت پایه: ۳۵۰۵۲ ریال ،بالاترین قیمت: ۳۹۵۶۷ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۳۹۱۱۲ ریال ،ارزش معامله: ۱۱۷۳۳۴۷ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۶