عملکرد معاملاتی کارگزاری ها به صورت ماهانه توسط کانون کارگزاران، از منظر حجم و سهم از بازار مورد ارزیابی قرار می گیرد. در گذشته بررسی عملکرد  کارگزاری ها در قالب رتبه بندی الف، ب و یا ج  صورت می گرفت و بر این اساس رتبه های کسب شده  امتیازاتی به کارگزاری ها واگذار می گردید.

به گزارش بورس امروز، رتبه بندی کارگزاری ها بر اساس برخی استانداردها تعیین می شد، برخورداری هر کارگزاری از ویژگی های خاص، آنها را در یکی از رتبه های الف، ب، یا ج قرار می داد. به عنوان مثال برخورداری کارگزاری از استاندارد ایزو 9001 یا 2000 ، امتیازاتی به تعداد تحلیلگران دارای مجوزهای بازار سرمایه و تعداد شعب کارگزاری تعلق می گرفت. این رتبه بندی کارگزاران سبب گسترش زیرساخت ها، توسعه بازار در پی توسعه شعب برخی از کارگزاری ها در شهرستان ها و افزایش ضریب نفوذ بورس در جامعه  شده بود. اما با تغییر شرایط بررسی عملکرد کارگزاری ها از رتبه بندی به حقوق صاحبان سهام، این روال نیز تغییر یافت. با برقراری مجددا نظام رتبه بندی در کارگزاری ها و در نظر گرفتن رضایت مشتری به عنوان یکی از فاکتورها در بررسی عملکرد کارگزاران بازار سرمایه، می تواند به افزایش خدمات کارگزاری ها کمک کند و مشتریان را در این امتیاز سهیم کند. و امتیازات صرفا بر اساس میزان مشتریان و یا حجم معاملات تعیین نشوند.

در این میان باید به این نکته توجه داشت که عملکرد کارگزاران وابسته به نهادها و بانک ها از لحاظ حجم معاملات با یک کارگزاری خصوصی قابل قیاس نیست. در کارگزاری های وابسته به یک نهاد که خروجی آن رشد درآمد است، انگیزه رقابت در بازار وجود ندارد لذا این گروه از کارگزاری ها نیازی به ارائه  سرویس های خاص به مشتریان در خود نمی بینند. بخش اعظمی از درآمد این گروه از کارگزاران حاصل صندوق هایی است که بانک به کارگزاری ها واگذار کرده است. برخی از ارزیابی کارگزاران صرفا باید توسط مشتری ها انجام پذیرد نه از طریق کارگزار. بر این اساس باید سامانه ای ایجاد شود که به واسطه آن عملکرد کارگزاری ها از لحاظ سرویس دهی واحد معاملاتی و یا حتی مالی به مشتریان مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین توجه به زیرساخت ها در شرکت های کارگزاری ها نیز باید یکی از فاکتورهای رتبه بندی در نظر گرفته شود. بازار سرمایه از سال 1390 حرکت خود را به سمت الکترونیکی شدن آغاز کرده است، بر این اساس باید رشد حجم معاملات کارگزاری ها، توسعه زیر ساخت ها و امنیت شبکه کارگزاری ها باید مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان نمونه سال گذشته سامانه برخط یک کارگزاری حدود 3 الی 4 روز قطع بود که این موضوع باعث تضییع حقوق بسیاری از مشتریان شد. معیارهای یک کارگزاری برای برخورداری از امتیاز، در حوزه منابع انسانی، استراتژیک، IT، آموزش و فرهنگ سازی، مدیریت ریسک، بازاریابی کارگزاری به عنوان فاکتورهای قابل اهمیت و بررسی در ارائه امتیاز به یک کارگزاری قابل هستند.

  • نویسنده : اکبر حامدی میخوش- مدیر عامل کارگزاری بورسیران
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز