صادرات اوره در وضعیت مناسبی قرار دارد و با توجه به اینکه اوره امنیت غذایی دنیا را برعهده دارد اهمیت فراوانی دارد؛ اما در کلیات به نسبت گذشته در وضعیت ایده آل تری هم قرار گرفته است.

به گزارش بورس امروز، صادرات اوره در وضعیت مناسبی قرار دارد و با توجه به اینکه اوره امنیت غذایی دنیا را برعهده دارد اهمیت فراوانی دارد؛ اما در کلیات به نسبت گذشته در وضعیت  ایده آل تری هم قرار گرفته است.

با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و قطعی گاز اروپا، صادرات اوره کشور از وضعیت مناسب تری برخوردار شده است؛  افزایش نیاز اروپا به اوره به دلیل محدودیت گاز، صنایع تولیدی و مجموعه های اوره ساز کاهش ظرفیت داشته اند و یا از مدار خارج شدند. ضمنا بستر های صادراتی در برخی  از کشورها ایجاد شده که منجر به بهبود هرچه بیشتر وضعیت صادرات شده است.

تقریبا برای بازار اوره کشورهای همسایه با تناژی مدنظر صادرات صورت می‌گیرد؛ در این میان صادرات اوره کشورهای عراق و ترکیه به سهولت پیش می رود.

در حال حاضر بخشی از تولیدات شرکت های اوره ساز داخلی به واسطه جهاد کشاورزی به کشاورزان داخلی تعلق می گیرد و بخشی دیگر تحت عنوان صادرات به فروش می‌رسد. از حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن از میزان تولید صورت گرفته،‌ یک میلیون و ۲۰۰هزار تن آن به جهاد کشاورزی تحویل داده می‌شود و ۲میلیون تن باقی هم در قالب صادرات فروخته می‌شود. دراین میان  قطعی گاز و سرویس واحدهای اوره ساز میزان تولید و صادرات اوره را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 

  • نویسنده : غلامرضا جمشیدی-مدیرعامل پتروشیمی پردیس
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز